Ogólne wymagania P. I. S. dot. bezpieczeństwa imprez masowychOgólne wymagania P. I. S. dot. bezpieczeństwa imprez masowych


OGÓLNE WYMAGANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ DOT.  BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH


Warunki bezpieczeństwa imprez masowych, tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i zasady odpowiedzialności i uprawnień organizatorów reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, ze zm.).

1.
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscowości i czasie jej trwania odpowiada organizator (art. 5 ust. 1ww. ustawy).

2.
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz opinia o niezbędnej wielkości sił i  środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz opinia o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektów (terenu) oraz o przewidywalnych zagrożeniach. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww ustawy organizator imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest obowiązany:
- wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
- zwrócić się do właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie ’’opinii sanitarnej’’ Opinia ta jest jednym z załączników, które organizator imprezy masowej dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (art. 26. ust.2 ww. ustawy)

3.
Wniosek o wydanie ’’opinii sanitarnej’’: Do wniosku organizator powinien podać m.in. następujące informacje o planowanej imprezie masowej: Nazwę organizatora, rodzaj i nazwę imprezy masowej, miejsce przeprowadzenia imprezy, czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy, wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej, informacje o liczbie miejsc w obiekcie lub na terenie , gdzie będzie zorganizowana impreza i przewidywanej maksymalnej liczbie uczestników, wynik badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jeżeli było wykonane nowe przyłącze, graficzny plan obiektu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa , wraz z jego opisem zawierającym:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej,
- oznaczenie punktów czerpalnych wody do picia,
- liczbę i rozmieszczenie ustępów publicznych dla uczestników imprezy,
- rozmieszczenie punktów gastronomicznych,
- liczbę i rozmieszczenie punktów sprzedaży piwa,
- oznaczenie lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i ich liczbę,
- sposób utrzymania terenu w należytej czystości w czasie trwania imprezy oraz uporządkowanie terenu po jej zakończeniu (umowy na sprzątanie oraz umowy na odbiór odpadów stałych i ścieków). Wniosek o wydanie ’’opinii sanitarnej’’ kieruje się do właściwego ze względu na miejsce organizowania imprezy państwowego inspektora sanitarnego, który może każdorazowo określić dodatkowe wymagania niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej.

4.
Państwowy inspektor sanitarny wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie ( art.25 ust.3 ww. ustawy ). Przy czym opinia zachowuje ważność przez 6mc od dnia jej wydania ( art. 25 ust.4 ww. ustawy).

5.
Opinię do wniosku o wydanie zezwolenia organizator dołącza niezwłocznie jednak, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej (art.26 ust.2. ww. ustawy).

6.
W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub wg ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia o tym fakcie m.in. właściwego państwowego inspektora sanitarnego (art.30 ust.4 ww. ustawy).

7.
Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora właściwy państwowy inspektor sanitarny może wnioskować do organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, o jej przerwanie (art. 31. Ust.5. ww. ustawy).WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ DLA PODMIOTÓW PRODUKUJĄCYCH I WPROWADZAJĄCYCH DO OBROTU ŚRODKI SPOŻYWCZE, BIORĄCYCH UDZIAŁ W IMPREZACH MASOWYCH.


W zakresie bezpieczeństwa Żywności wszystkich producentów i dystrybutorów Żywności w Polsce oraz pozostałych krajach członkowskich UE obowiązują wprost Rozporządzenia organów ustawodawczych UE, które udostępnione są m.in. na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ( www.gis.gov.pl) Zgodnie z generalna zasadą Żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i Życia człowieka, a odpowiedzialność za znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i Życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa Żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. WE L 31z 01.02.202, s. 1; Dz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.6,s.463).


1.
Każdy podmiot produkujący Żywność i wprowadzający do obrotu środki spożywcze zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań koniecznych do zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej, w tym właściwego stanu sanitarno technicznego pomieszczeń zakładu i ich wyposażenia oraz stanu zdrowia osób biorących udział w obrocie.

2.
W przypadku imprez masowych obok stałych funkcjonują tzw. ruchome i tymczasowe produkty sprzedaży, które mogą być wykorzystywane do produkcji i sprzedaży żywności pod warunkiem Że zostaną spełnione wymagania w zakresie bezpieczeństwa Żywności określone w rozdziale III do załącznika nr II rozporządzenia( WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r, str.1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie Wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str.319.

3.
Pod pojęciem obiektów ruchomych, rozumie się obiekty, które mogą być przemieszczane, a więc obiekty typu samochód, przyczepa czy wózek gastronomiczny, natomiast namioty, stragany, obiekty kontenerowe należy traktować jako obiekty tymczasowe przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, przeznaczone do czasowego użytkowania wyłącznie przez okres 120 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4.
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie Żywności i Żywienia obiekty te podlegają obowiązkowi zatwierdzenia i rejestracji przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego , odpowiednio:
dla obiektów lub urządzeń ruchomych właściwy jest inspektor sanitarny, ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń, dla obiektów lub urządzeń tymczasowych właściwy jest ten inspektor sanitarny ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń Wyjątek stanowią obiekty ruchome lub tymczasowe w tym samochody, które zostały dopuszczone do stosowania przez właściwe organy urzędowej kontroli żywności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nie podlegają one w Polsce zatwierdzaniu , a muszą być wyłącznie rejestrowane.

5.
W przypadku produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru nakłada się karę pieniężną w wysokości do 5000zł, nie mniejszą niż 1000zł (art.103 ust.1. pkt. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914, z późn. zm ). Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (art. . 104 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

6.
Szczegółowe wymagania dotyczące obiektów ruchomych i/lub tymczasowych określone zostały w rozdziale III do załącznika nr II rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 Z 30.04.2004r., str. 1 z późn, zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t34, str. 319 ’’Wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń, pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu i automatów ulicznych’’ zgodnie z którymi: Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane , zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
W szczególności i w miarę potrzeby:
• Musza być dostępne odpowiednie urządzenia aby utrzymać właściwa higienę personelu,
• Powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów,
• Należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu,
• W przypadku gdy, jako część działań przedsiębiorstwa sektora spożywczego czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w sposób higieniczny,
• Należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej,
• Należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i / lub niejadalnych substancji i odpadów (płynnych i stałych)
• Należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków technicznych żywności,
• Środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia

7.
Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający żywność do obrotu z obiektów ruchomych lub tymczasowych mają obowiązek:
– opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury (kontroli wewnętrznej) na podstawie zasad dobrej praktyki higienicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 852/2004, której celem jest zapewnienie spełnienia przez żywność wymagań zdrowotnych oraz przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie.
1 uzyskania przez osobę pracującą w styczności z żywnością orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art.59 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia),
- w przypadku przewozu środków spożywczych środki używane do ich transportu, w tym transportery i kontenery, muszą być utrzymane w czystości i w dobrym stanie
technicznym, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem i musza być tak zaprojektowane i skonstruowane, by umożliwić właściwe czyszczenie i dezynfekcję (wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny zostały określone w rozdziale IV załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. Dz. Urz. UE l139 z dnia 30.04.2004r.)

Źródło: www.psseswidwin.pis.gov.pl/